Page:乾隆西安府志-24.djvu/60

此页尚未校对


馮文錫 扈國彦俱咸寧人韓演麟長安人北闈郭士璟涇陽人北闈

 順治十四年丁酉科

張國瑜白玉柱渭南米調𪔂臨潼人知縣趙漢 王民仰

曹烈臨潼周良翰藍田劉昌年高陵楊引麟高陵焦桐

侯錫爵同官何其駿臨潼張錫爵三原蹇振飛劉宏

長安王養瑚高陵周燦臨潼陳孚宸涇陽冦錫祐同官

張恒咸寧房廷祚三原張正誼臨潼馬㨗音西安王時徵

臨潼董正儒 裴憲度俱高陵人北闈張鵬翔長安人北闈

 順治十七年庚子科

周棲鳳咸陽宗琮涇陽劉敬宗渭南王子京長安趙之玠

富平王運泰長安馬景瑞張聃盩厔田而穟富平高宗