Page:乾隆西安府志-24.djvu/76

此页尚未校对


惠元士 張祖武商州學正俱西安人馬繼緒 王元常 韓曰模

俱長安人曹筠咸寧王學元高陵張𤥻 李懷莪俱涇陽人王可重

溫克類 王式廊俱盩厔人王淑羲渭南封爾欎 趙廷健

俱富平人張大用醴泉

 乾隆六年辛酉科

潘仙機 張運泰 李員升俱長安人蕭承露 許朝梅俱咸陽人

竇承康興平朱步靑 張世珍俱臨潼人王思周張所藴

馬駿俱涇陽人楊文燎 王昌運 李洹 王綱俱三原人張士㳟

周資撫俱高陵人北闈朱兆熊 王璋 王政舉俱盩厔人連其道

魏坤 馮淑眉俱富平人趙瀅同官

 乾隆九年甲子科