Page:乾隆西安府志-25.djvu/29

此页尚未校对


富平王國正同官戴際昌渭南揚超馬一驊咸陽王兆

興平胡𪔂傑涇陽張學渠盧雲龍渭南人順天中式

 康熙十七年戊午科

雷大振三原攺謙六富平盛志傑長安田而生 任繼善

俱富平人王健高陵何昌志富平李靖裔 胡禹徐俱三原人王道

綋 王振先 朱斯𥿈俱富平人賈雲碧三原屈伸咸寧杜伯

三原苗新霽長安王英 李人㳟俱高陵人石啓萬富平

爲霖咸寧張音涇陽管大音咸寧李周棠高陵閻學孔

鍾先寵俱富平人郭翔鳳咸陽李琮高陵張成凖渭南

 康熙二十年辛酉科

杜國𤦹涇陽王健咸陽祿天錫長安李耀然 王聨第