Page:乾隆西安府志-25.djvu/33

此页尚未校对


長安

 康熙四十七年戊子科

張先志延安學長安人張鑑三原項廷琮長安侯璉西安蔡煥

項國弼咸寧張爾珖長安侯寧世 沙忠御 樊御元

俱西安人楊文標富平張大經咸寧楊文烈長安

 康熙五十年辛卯科

劉珩 夏疏河 王誥倶西安人何兆麟咸寧劉忻三原郭畹

長安夏疏汶西安李文龍 楊如桂俱長安人王佐臣咸寧

長安劉璽 陳振先 王者相俱咸寧人

 康熙五十二年癸巳科

盧璞臨潼白珩 張璠俱西安人劉振宗 黃起遠俱咸寧人馬及