Page:乾隆西安府志-26.djvu/27

此页尚未校对


廢拜充直指繡衣使者使督察貴戚近臣踰侈者大見信

用威震京師

 按事在太始三年

武帝紀夏五月幸建章宮

 按事在太始四年

武帝紀春正月幸建章宮綱目上居建章宮見一男子帶

劍入中龍華門命收之弗獲上怒斬門侯發三輔騎士搜

上林索長安中十一日廼解巫蠱始起

 按事在征和元年

武帝紀初置城門屯兵

戾太子傳江充與太子及衞后有隙時上春秋高意多所