Page:乾隆西安府志-26.djvu/43

此页尚未校对


王莽傳王莽奏起明堂辟雍靈臺爲學者築舍萬區制度

甚盛

 按事在元始四年

五行志七月已亥高皇帝原廟殿門災

郊祀志莽奏復長安南北郊又頗攺其祭禮曰周官天墜

之祀三十餘年閒天墜之祠五徙焉

 按巳上事並在元始五年

翟方進傳三輔聞翟義起自茂陵以西至汧二十三縣盜

賊並發趙明霍鴻等自稱將軍攻燒官寺刼略吏民衆十

餘萬火見未央宮前殿莽晝夜抱孺子禱宗廟拜衞尉王

級爲虎賁將軍大鴻臚望鄉侯閻遷爲折衝將軍與甄邯