Page:乾隆西安府志-26.djvu/45

此页尚未校对


 按事在新莽始建國二年

王莽傳七月大風拔木飛北闕直城門屋瓦雨雹殺牛羊

 按事在天鳳元年

王莽傳五月戊辰長平館西岸崩雍涇水不流七月辛酉

霸城門災十月戊辰王路門災朱鳥門鳴晝夜不止

 按事在天鳳三年

王莽傳八月莽親之南郊鑄作威斗大寒百官人馬有凍

死者

 按事在天鳳四年

王莽傳正月朔北軍南門災

 按事在天鳳五年