Page:乾隆西安府志-26.djvu/71

此页尚未校对


 按巳上事並在初平元年

後漢紀卓西入關將至公卿以下迎之皆謁拜車下卓不

爲禮卓謂御史中丞皇甫嵩曰可以服未嵩曰安知明公

乃至于是卓曰鴻鵠固有遠志但燕雀自不知嵩曰昔與

公俱爲鴻鵠但明公今日變爲鳳凰爾卓笑曰卿早服何

得不拜

 按事在初平二年

董卓傳董卓築郿塢與長安城埒嘗至郿公卿以下祖道

橫門外卓豫施帳幔飮誘北地反者數百人於坐中先斷

其舌或斬手足或鑿眼或鑊煮之未死偃轉㮎案間而卓