Page:乾隆西安府志-26.djvu/79

此页尚未校对


定關中平通鑑十月操自長安北征楊秋降十二月操自

安定還留夏侯淵屯長安以議郞張旣爲京兆尹

 按事在建安十六年

夏侯淵傳太祖還鄴以淵行䕶軍將軍督朱靈路招等屯

長安擊破南山賊劉雄降其衆魏志武帝紀馬超餘衆屯

藍田夏侯淵擊平之

魏志武帝紀劉備進兵漢中七月太祖西征九月至長安

蜀志先主傳曹公自長安舉衆南征先主遙策之曰曹公

雖來無能爲也我必有漢川矣通鑑操與備相守積月魏

軍士多亡五月操悉漢中諸軍還長安劉備遂有漢中

 按巳上事並在建安二十三年