Page:乾隆西安府志-27.djvu/33

此页尚未校对


 按事在永和六年

前秦載記健軍師將軍賈元碩等表健爲侍中大都督關

中諸軍事大單于秦王健怒曰我官位輕重非若等所知

旣而潛使諷元碩等使上尊號僣稱天王大單于始繕宗

廟社稷置百官于長安

 按事在永和七年

前秦載記健僭卽皇帝位于太極前殿以大單于授其子

通鑑杜洪張琚屯宜秋洪自以右族輕琚琚遂殺洪自立

爲秦王五月苻健攻琚于宜秋斬之

 按巳上事並在永和八年