Page:乾隆西安府志-27.djvu/40

此页尚未校对


前秦載記天鼓鳴有彗星岀尾箕太史令張孟曰此應滅

秦之象時有人于光明殿大呼謂堅曰甲申乙酉魚羊食

人悲哉無復遺堅命執之俄不見

 按事在寧康元年

前秦載記堅徙關東豪傑及諸雜夷十萬戸于關中

前秦載記竇衝擊慕容冲于河東破之率騎八千奔于泓

軍泓使謂堅曰吳王巳定關東可速備資大駕奉送家兄

皇帝泓當率關中燕人翼衛黃帝還返鄴都與秦以虎牢

爲界分王天下永爲鄰好堅大怒召慕容暐責之暐宻遣

使謂泓曰吾旣籠中之人必無還理不足復顧勉建大業

以興復爲務聽吾死問汝便卽尊位泓于是進向長安