Page:乾隆西安府志-27.djvu/70

此页尚未校对


 按已上事並在永熙元年

周書文帝紀太祖討曹泥於靈州遷其豪帥於咸陽

 按事在大統元年

周書文帝紀齊神武軍於許原西太祖據渭南徴諸州兵

皆㑹乃召諸將曰高歡越山度河遠來至此天亾之時也

吾欲擊之諸將請待歡更西以觀其勢太祖曰歡若得至

咸陽人情轉駭擾今及其新至便可擊之卽造浮橋於渭

令軍人齎三日糧輕騎渡渭輜重自渭南夾渭而西至沙

苑齊神武引軍來㑹大破之神武夜遁畱其甲士二萬收

其輜重兵甲獻俘長安還軍渭南

 按亊在大統三年