Page:乾隆西安府志-27.djvu/78

此页尚未校对


高祖紀三月景辰雨常服入新都五月乙巳梁太子琮來

賀遷都

高祖紀九月壬子幸城東觀稼穀

 按巳上事並在開皇三年

高祖紀正月壬申梁王蕭巋來朝二月乙巳上餞梁王於

灞上九月乙丑幸灞水觀漕渠賜督役者帛各有差

 按事在開皇四年

高祖紀二月壬申車駕幸醴泉宮

 按事在開皇七年

高祖紀十月命晉王廣秦王俊淸河公素皆爲行軍元帥

伐陳十一月丁卯車駑餞師乙亥行幸定城按述征記定城去長安三