Page:乾隆西安府志-28.djvu/122

此页尚未校对


全忠還軍駐赤水崔引令戸部侍郞王溥至促以兵迎駕

戊午全忠自赤水趨長安庚申汴軍趨鳳翔

通鑑全忠遣朱友寧攻盩厔不下全忠自徃督戰盩厔降

屠之令崔引率百官及京城居民遷於華州

 按巳上事並在天復元年

通鑑正月朱全忠屯三原編遺錄二月戊寅上以久駐三

原乃議東歸遂取高陵櫟陽左馮翊入于蒲津

綱目朱全忠遣幕僚司馬鄴奉表入城復遣使請與茂貞

連和修宫闕迎車駕

 按巳上事並在天復二年

舊書昭宗紀正月甲子車駕岀鳳翔幸全忠軍丁卯次興