Page:乾隆西安府志-28.djvu/14

此页尚未校对


功實妨農事願少留鑾輿旬日俟其畢務則公私俱濟上

賜璽書嘉納之

冊府元龜十二月壬辰臘校獵于樊川遇大雪其夜解圍

 按巳上事並在貞觀十四年

冊府元龜三月乙酉安禮門御榻産芝五莖

 按事在貞觀十五年

通鑑十二月癸卯幸温湯甲辰獵于驪山上登山見圍有

斷處顧謂左右曰吾見其不整而不刑則墮軍法刑之則

是吾登高臨下以求人之過也乃託道險引轡入谷以避

 按事在貞觀十六年