Page:乾隆西安府志-28.djvu/16

此页尚未校对


 按事在貞觀二十年

舊唐書太宗紀夏四月乙丑營太和宮于終南改爲翠微

宫五月戊子幸翠微宫通鑑冀州進士張昌齡獻頌上命

於通事舍人裏供奉

 按事在貞觀二十一年

冊府元龜正月戊戌幸温湯癸卯御製温湯碑以示羣臣

太宗賢妃徐惠傳貞觀末稍治宫室百姓勞怨惠上疏極

諫言翠微玉華等宮雖因山籍水無築搆之苦而工力和

僦不謂無煩帝善之

 按事在貞觀二十二年

五行志三月甲弩庫火