Page:乾隆西安府志-28.djvu/32

此页尚未校对


 按巳上事並在天寶六載又按帝此後毎歲十月並幸

 華淸次年春首還宫不復綴錄

會昌解頤錄元宗幸温泉見白鹿升天改會昌縣爲昭應

 按事在天寶七載

元宗紀六月丙寅謁太淸宫加上元元皇帝號曰聖祖大

道元元皇帝冊府元龜太白山人李渾上言神人言金星

洞内有版石記聖皇福壽之符命御史中丞王鉷入仙遊

谷獲之以獻帝御勤政樓受焉

冊府元龜六月大同殿産芝一莖

 按巳上事並在天寶八載

冊府元龜二月獻陵昭陵乾陵定陵橋陵栢樹盡垂甘露