Page:乾隆西安府志-28.djvu/43

此页尚未校对


榮以朔方偏裨提數千士不能整行列挾私怨殺縣令有

犯上之逆若謂新下非去榮不可守是以一能而免死彼

弧矢絶倫劍術無前者恃能犯上何以止之若捨去榮誅

將來是法不一而招罪人也律令者太宗之律令陛下不

可以一士小材廢祖宗大法帝詔羣臣議韋見素崔器等

皆以爲法者天地大典王者不敢專也開元以前無敢專

殺尊朝廷也今有之是弱國家也太宗定天下陛下復鴻

業則去榮非至德罪人乃貞觀罪人也其罪祖宗所不赦

陛下

肅宗紀閏八月安慶緖宼好畤渭北節度使李光進敗之

代宗紀至德二載九月以廣平郡王爲天下兵馬元帥率