Page:乾隆西安府志-28.djvu/80

此页尚未校对


死勤難安知天道耶至是乃曰前士大夫勸晟出兵非敢

距也且人可用而不可使之知也夫惟五緯盈縮不常晟

懼復守歲則我兵不戰自屈矣皆曰非所及也通鑑七月

壬午至長安渾瑊韓游瓌戴休顏以其衆扈從李晟駱元

光尙可孤以其衆奉迎步騎十餘萬旌旗數十里晟謁見

上于三橋上駐馬慰撫至宫每間日輙宴勳臣李晟爲首

渾瑊次之諸將相又次之

 按巳上事並在興元元年

冊府元龜五月己酉京師地震

兵志改神䇿左右廂爲左右神䇿軍

 按貞元三年復改殿前左右射生軍爲左右神威軍自