Page:乾隆西安府志-29.djvu/103

此页尚未校对


三門南面啓夏明德安化三門西面延平金光開遠三門

北面光化一門里一百六市二長安志開皇二年自故都

徙其地在漢故城之東南屬杜縣周之京兆郡萬年縣界

雍錄宇文愷之營隋都也曰朱雀街南北盡殿有六條高

坡象乾卦六爻故于九二置宮殿以當帝王之居九三立

百司以應君子之數九五貴位不欲常人居之故置元都

觀及興善寺以鎭其地至大興立名或曰文帝嘗封大興

或曰宮之太極殿本大興材或曰隋文夢洪水浸没都城

故攺營大興洪水者高祖名淵故也然韋述謂本大興材

名者其說近之葢嘗有僧坐大木下曰此後當爲宮殿大

木卽在大興殿基上亦如漢高因長安鄉而立爲都名也