Page:乾隆西安府志-29.djvu/23

此页尚未校对


金哀宗紀七月元兵自鳳翔狥京兆關中大震

 按事在正大四年

宋元通鑑䝉古以廉希憲爲陝西四川宣撫使阿里不哥

聞忽必烈巳立命阿藍荅兒發兵于漠北諸部又命劉太

平霍魯懷拘收關中錢穀時渾都海將兵屯六盤太平等

陰相結納五月劉太平霍魯懷聞希憲將至乘傳急入京

兆謀爲變秦人前被阿藍荅兒太平等威虐聞其來者破

膽越二日希憲亦至盡得太平霍魯懷與渾都海宻里霍

者乞台不花要結狀希憲集僚佐謂曰主上命我軰正爲

今日遂分遣人掩捕太平魯懷等又命總帥汪良臣帥諸