Page:乾隆西安府志-29.djvu/24

此页尚未校对


軍進討渾都海㑹有詔赦至希憲命殺太平等於獄方岀

迎詔渾都海知京兆有備西渡河與阿藍荅兒合軍而南

希憲乃遣使自劾停赦行刑徵調諸軍諸罪詔賜希憲金

虎符進平章政事行省秦蜀商挺參知省事

 按事在中統元年

天文志八月庚辰彗出井二十四度

 按事在大德五年

天文志七月癸巳朔熒惑塡星辰星聚井

 按事在大德六年

世祖紀遣官審理陝西重刑

 按事在中統三年