Page:乾隆西安府志-29.djvu/30

此页尚未校对


不屈與妻子俱投崖死左丞拜泰古逃入終南山郞中王

可仰藥死檢校阿失不花自縊死三原尹朱春與其妻俱

投崖死

 按事在洪武二年

太祖紀命長興侯耿炳文延安侯唐勝宗廵視陝西城池

督軍屯田訓練士卒

 按事在洪武十五年

太祖紀洪武二十四年八月秦王樉有過召還命皇太子

廵撫陝西十一月皇太子還自陝

 按事在洪武二十四年

實錄七月戊戌興平進瑞麥三十本上覽之詔尚書李至