Page:乾隆西安府志-29.djvu/36

此页尚未校对


賈志春渭南靈陽五鼓時見天裂數丈

 按事在泰昌元年

通志三月二十五日五鼓全陝天赤如血巳時漸黃日始

 按事在崇禎元年

紀事本末四月固原賊犯耀州叅政洪承疇合官兵鄉勇

萬餘人圍賊於雲陽幾覆之賊乘夜雷雨潰圍走淳化又

流盗犯涇陽甘峪遊擊商從龍被殺

明史十一月丁未上命馳諭陝西廵撫劉廣生令急殲流

孽不必入衛

 按巳上事並在崇禎二年