Page:乾隆西安府志-29.djvu/63

此页尚未校对


之隋開皇三年都龍首川此城遂廢至今猶曰楊家城

宣平門黃圖長安城東岀北頭第一門卽東都門漢書䟽

廣歸公卿大夫爲設祖道供帳東都門外卽此王莽更名

春王門正月亭水經注亦曰東城門其郭門曰東都門卽

逢萌掛冠處也 淸明門黃圖長安城東岀第二門一曰

籍田門以門內有籍田倉一曰凱門漢宫殿䟽曰第二門

名城東門莽更名宣德門布恩亭長安志淸明門外郭門

曰東平門 覇城門黄圖長安城東岀南頭第一門水經

注王莽更名仁壽門無疆亭門色靑又名靑城門或曰靑

綺門亦曰靑門門外舊岀佳瓜述異記景帝元年有靑雀

羣飛於覇城門乃改爲靑雀門更修飾刻木爲綺橑雀去