Page:乾隆西安府志-29.djvu/71

此页尚未校对


是以北闕爲正門又有東門東闕至西南兩面無門闕關

中記未央宫北有元武闕闕中有閶闔門止車門 栢梁

臺漢武帝紀武帝元鼎二年春起栢梁臺郊祀志武帝鑄

栢梁銅柱三輔故事臺高二十丈用香栢爲殿梁香聞十

里長安志廟記曰栢梁臺在北闕內道西三秦記曰臺上

有銅鳯名鳳闕栢梁臺詩并序漢武帝元封三年作栢梁臺詔羣臣二千石有能爲七言者乃得上

坐日月星辰和四時帝驂駕駟馬從梁來梁王孝王武郡國士馬羽林材大司馬總領天下誠難治丞相石慶和撫四夷不易哉

大將軍衛靑刀筆之吏臣執之御史大夫兒寛撞鐘伐鼓聲中詩太常周建德宗室廣大日益滋宗正國安劉周衛交戟禁不時衛尉路德傳總領從宗

栢梁臺光祿勲徐自爲平理淸讞絶嫌疑廷尉杜周修飾輿馬待駕來太僕公孫賀郡國吏功差次之大鴻臚壺充國椉輿御物主治之少府王温舒陳粟

萬石揚以箕大司農張成徼道宮下隨討治執金吾中尉豹三輔盜賊天下危左馮翊盛宣盜阻南山爲民災右扶風李成信外家公主不可治京兆尹椒

房率更領其材詹事陳掌蠻夷朝賀常舍其典属國柱枅欂櫨相枝持大枇杷橘栗桃李梅大官令走狗逐兎張罘罳上林令齧