Page:乾隆西安府志-29.djvu/90

此页尚未校对


曰商中商庭也師古曰商金也于序在秋故謂西方之庭

爲商庭 鼓簧宫黄圖漢宮闕䟽云鼓簧宮周匝一百三

十步在建章宮西北 奇華宮黃圖在建章宮旁四海夷

狄器服珍寶火浣布切玉刀巨象大雀師子宫馬充塞其

中 枍詣宮黄圖枍詣木名宮中美木茂盛也 駘蕩宮

黃圖春時景物駘蕩滿宮中也 馺娑宮黃圖馺娑馬行

疾貇馬行迅速一日之間遍宮中言宮之大也 天梁宮

黃圖梁至于天言宮之高也 函德殿黄圖建章宫有函

德等二十六殿漢宣帝紀神爵元年三月詔金芝九莖産

于函德殿銅池中 凉風臺關中記建章宮北積木爲樓

高五十餘丈 避風臺關中記太液池有避風臺卽飛燕