Page:乾隆西安府志-30.djvu/14

此页尚未校对


甘露殿近北殿南有金水河往北流入苑馬志西有咸池

舘 承香殿長安志延嘉殿北殿東卽元武門北入苑馬

志西有昭慶殿昭慶西爲凝香閣閣西爲鶴羽殿 景福

臺馬志延嘉殿西北長安志臺西有望雲亭 紫雲閣馬

志延嘉殿東長安志閣西有南北千步廊舍南至尚食院

西北盡宮城閣南有山水池 凝陰殿尚食內院馬志並

在紫雲閣西異聞集天寶七載旱元宗于凝陰殿令葉靖

天師祀鏡龍得甘雨 凌烟閣長安志凝陰殿南南部新

書凌烟閣畫功臣皆北向 功臣閣長安志凌烟閣西東

有司寶庫 毬塲亭子一作鞠塲亭子長安志凝陰之北 宏文

殿觀雲殿馬志俱凝陰殿北 四海池雍大記一在毬塲