Page:乾隆西安府志-30.djvu/21

此页尚未校对


志北門曰元武德宗造樓外設兩廊持兵宿衛謂之北衙

元武門左曰銀漢右曰凌霄唐兵志貞觀十二年置左右

屯營于元武門領以諸衛將軍會要神龍元年攺元武爲

神武制勝樓貞元五年班宏修元武樓 含元殿六典丹

鳳門內正殿㑹要龍朔三年移仗就蓬萊宮新作含元殿

長安元年攺爲大明殿神龍元年復爲含元唐五行志含

元路寢大朝㑹之所御長安志含元殿南去丹鳳門四百

餘歩中無間隔左右寛平東西廣五百歩賈黃中談錄殿

前龍尾道自平地凡詰曲七轉出丹鳳北望宛如龍尾下

埀于地劇談錄龍尾道岀于闕前每朝會禁軍御仗宿于

殿庭金甲葆戈雜以綺繡羅列文武纓珮序立仰觀玉座