Page:乾隆西安府志-30.djvu/32

此页尚未校对


在大明東苑之東 集賢院玉海開元十一年分置此院

大明宮外院內東西八十歩南北六十九歩院中有仰觀

臺卽一行師占候之所 敎坊長安志唐紀曰元宗置左

右敎坊于蓬萊宮側帝自爲法曲俗樂以敎宫人號皇帝

梨園弟子

魚藻宮玉海禁苑池中有山山上建魚藻宮在大明宫北

唐順宗紀順宗爲太子侍宴魚藻宮張水嬉彩艦宮人爲

櫂歌衆樂間發德宗顧曰今日何如太子誦詩好樂無荒

以對

南內興慶宫唐地理志在皇城東南距京城之東開元初

置十四年増廣之謂之南內㑹要初上在藩邸與宋王成