Page:乾隆西安府志-30.djvu/47

此页尚未校对


 唐太子宏傳龍朔元年命賔客許敬宗等卽文思殿集

 瑶山玉彩又昭德殿長安志龍紀元年殿東獲金龍一

 又雲韶殿嘗試舉人又昭敬殿唐一十八帝御容所在

 昭宗光化三年有秃鶖鳥鳴于此殿葢唐祚將修之兆

 又淸思院唐薛敬老傳寶歷中造淸思院用銅鏡三千

 薄金十萬餅又仙韶院唐百官志文宗開成二年改法

 曲處所爲仙韶院又望仙臺一作長安志武宗時命神

 策軍士修望仙樓及廊舍五百間大中八年改爲文思

 院又崇元舘天寶中眀皇命周尹愔爲崇元舘學士値

 祿山兵亂舘宇寖廢至武宗時詔營創置吏鑄印以劉

 元靜爲崇元舘學士號廣成先生八居靈符殿又内山