Page:乾隆西安府志-30.djvu/57

此页尚未校对


長安城外漕渠之北至唐則爲長安縣北五里太子之奔

湖也斫覆盎門而出門爲漢城南靣東頭第一門苑在門

外而太子斫門以岀則知博望非常居之地也此苑至成

帝始撤去

御宿苑黄圗在長安城南御宿川中漢武帝爲離宮別舘

禁御人不得入徃來游觀止宿其中故曰御宿

御羞苑賈志漢書武帝元鼎二年初置水𢖍都尉掌上林

苑五丞屬官有御羞苑禁圃令丞注如淳曰御羞地名在

藍田其土肥沃多岀御物可進者師古以爲御宿川非是

宜春下苑黃圖在京城東南隅雍錄宜春之名漢史凡三

曰宜春苑者地屬下杜宜春宮卽下杜苑中宮也曰宜春