Page:乾隆西安府志-30.djvu/65

此页尚未校对


鑿之爲池以厭勝之又㑹黃渠水自城外南來可以穿城

而入故隋世遂從城外抱之入城爲芙蓉池且爲芙蓉園

西苑緒世說大業元年築周三百里其内爲海周十餘里

爲方丈蓬萊瀛洲諸山高出水百餘尺臺觀宮殿羅絡山

上向背如神海北有龍鱗渠緣渠十六院每院以四品夫

人主之堂殿樓觀窮極華麗宫樹秋冬彫落則剪綵爲華

葉綴於枝條色渝則易以新者常如陽春沼內亦剪綵爲

荷芰菱芡乘輿遊幸則去氷而布之十六院競以殽羞精

麗相尚求市恩寵上好以宮女月夜數千騎遊西苑作淸

夜遊曲於馬上奏之 西苑池雍大記在長安城中