Page:乾隆西安府志-30.djvu/68

此頁尚未校對


丈在禁苑中貞元十三年詔更淘四尺引㶚河天濠水漲

之在魚藻宫後穆宗以觀競渡雍錄王建宮詞曰魚藻宮

中鎻翠娥先皇行處不曾過而今池底休鋪錦菱𧢲雞頭

積漸多先皇德宗也池底張錦引水被之令其光艶透見

德宗亦巳奢矣 蠶壇亭長安志在苑東皇后祈先蠶之

所 靑門亭長安志去宫城十三里在長安故城之東卽

邵平種𤓰之所

 

景龍四年四月幸臨渭亭修禊飮 桃園亭長安志去宮

城四里𨽾舊宅監所領 咸冝宮未央宮長安志在禁苑

內苑皆漢舊宮也去宮城二十一里唐置都邑之後因舊