Page:乾隆西安府志-31.djvu/35

此页尚未校对


渾瑊宅馬志在進昌坊長安志興元元年賜兼賜女樂五

人錦綵銀器等宰臣郞將㑹送有司備饌次于李晟焉通

志穆敦信孫伏伽許國師陸餘慶宅元載別宅俱在是坊

桓彦範宅通志在通濟坊

李秀宅嚴綬宅羅珦宅鄭朗宅劉遵古宅通志俱在宣平

宋璟宅長安志在大寧坊譚賓錄璟宅中造屋悉東西正

陽通志陸𧰼先王同晊李巖宅俱在是坊

薛繪宅雍錄在勝業坊兄弟子姪數十人同居一曲姻黨

淸華冠冕茂盛人謂之薛曲通志徐堅豆盧建席豫朱巨

川宅俱在是坊