Page:乾隆西安府志-32.djvu/55

此页尚未校对


 字會田以繕僧人甲寅僧文若建文昌宫三楹觀音殿五

 楹已下長安

  按明趙德輝碑記寺在金勝舖一稱勝金以長安西面

  無山建此以補金氣乾隆乙未中丞畢公重加修建門

  外鑿池方廣十餘丈引永濟渠水注之取金水相生義

  也山門内大殿殿後仿臨安淨慈寺道容禪師塑五百

  阿羅漢建堂安奉堂前爲大悲閣後爲晾經臺臺後爲

  臥佛殿殿右爲萬佛閣方丈房廊庖湢厨庫無不畢具

  丹臒有度金碧相輝長安故多寶刹于此稱最勝焉

 元法寺賈志本隋禮部尙書張頴宅開皇年立爲寺

 靜影寺長安志在敦化坊隋文帝爲沙門惠遠立寺額殷