Page:乾隆西安府志-32.djvu/56

此页尚未校对


 仲容題

 慧日寺長安志開皇六年

 定水寺長安志在太平坊隋楊紀立

 莊嚴寺馮志在長安城西南十二里木塔寨隋文帝爲獻

 后立爲禪定寺唐武德年改今名長安縣志

本朝康熙十七年僧靈菴五十二年僧巨目繼修

 温國寺賈志在城南四十里潏水岸馮志本隋薛國公長

 孫覽妻鄭氏捨宅置名實際寺唐開元十五年大德進法

 師立爲道塲建塔改温國寺管楫碑記明宏治壬子住持

 智全嘉靖甲寅住持周安修

本朝雍正十年重修