Page:乾隆西安府志-33.djvu/17

此页尚未校对


有迦葉佛伽藍穿石山作塔五層最下一層作雁形蓋此

意也兵餘止存七層長興中西亰留守安重霸再修之長

安士庶遊者道路相屬熙寧中富民康生遺火經宵不滅

遊人自此衰矣畫墁錄慈恩與合元殿相直高宗每天陰

則兩手心痛知文德皇后常苦捧心之病因鍼而差遂造

寺建塔欲朝坐相曰耳續文獻通考永徽三年用七宫亡

者衣物財帛建塔五級其基四面各一百四十尺并𧰼輪

露盤高一百八十尺層層中心皆葬舍利不啻萬顆上層

以石爲室立碑載二聖所製三藏聖敎序記褚遂良筆唐

李適傳景龍以後天子游豫秋登報恩浮圖從者獻菊花

酒稱壽李楷雁塔記中宗幸慈恩賦詩詞臣並和上官媫