Page:乾隆西安府志-33.djvu/21

此页尚未校对


 崇福寺碑記在城東北五十里宣義里唐則天后建時譯

 經多於此寺金大定甲申重修

 罔極寺馬志在東門外神龍元年太平公主爲則天后建

 碑記開元二十六年改額曰興唐明正綂八年住持滿桂

 修

 安國寺馬志在府東迎宣門內睿宗舊宅景雲元年建

 興慶寺賈志在縣東唐温國公蘇長嗣宅開元二年建秦

 藩碑記明成化十五年

 開元寺馮志在縣治西開元年建後殿有元宗御容釋元

 勝碑記開元二十八年正月元宗於延慶殿與勝光師論

 佛恩德令天下州府各置開元寺一所劉從義碑記宋建