Page:乾隆西安府志-33.djvu/23

此页尚未校对


 志宋太平興國中改福昌寺明隆慶五年修殿前有四季

 栢四時皆花

夲朝達禮善修康熙六十一年繼修

 華嚴寺馬志在樊川因寺名川亦曰華嚴馮志貞觀十九

 年建高僧說法講華嚴經天雨花故名有杜順禪師葬塔

 寺西杜光村卽順誕生地賈志明爲開福寺嘉靖間地震

 寺圮萬歴元年僧徵滄修今僅存眞如塔

 寶壽寺縣志在東郭外新城里貞元十八年建明嘉靖三

 十九年修

 二聖寺賈志在城東南五十里唐建明修

 鐘樓寺縣志在城南四十里鳴犢里卽萬年縣址唐建明