Page:乾隆西安府志-33.djvu/24

此页尚未校对


 修

 興國寺縣志在夏侯村西原離城三十里唐三藏香火院

 宋爲延興寺

 雲峯寺賈志在東關外唐建

 玉泉寺碑記在城南四十里初名塗山寺開元時僧思恆

 建明洪武十四年僧淸敬掘石洞獲諸佛羅漢像一十九

 尊攺曰玉泉成化嘉靖間修

 聖壽寺賈志在城南六十里太乙山碑記隋仁壽中有毒

 龍變爲羽人擕藥貨於長安大士以妙智力現比坵身伏

 之唐大歴六年號南五臺山聖壽寺宋太平興國三年

 五色圓相祥雲等瑞凡六次勅額爲五臺山圓光之寺縣