Page:乾隆西安府志-33.djvu/26

此页尚未校对


崇濟寺縣志宏祖時建賈志本隋慈恩寺開皇間魯郡夫

人立

楚國寺賈志本隋興道寺高祖起義并州第五子智雲爲

隋留守隂世師等所害後封爲楚哀王因改名

招福寺賈志乾封二年睿宗在藩立本隋正覺寺南北門

額並睿宗題長安二年上出門額及等身金銅像一鋪并

九部樂與岐薛二王親送至寺景龍二年詔寺中别建聖

容院是睿宗在靑宮眞容也先天二年勅出內庫錢二千

萬工匠一千人重修

光宅寺賈志儀鳳二年望氣者言光宅坊有異氣勅掘地

得石函內有佛舍利萬餘粒遂立寺武太后置七寶臺丞