Page:乾隆西安府志-33.djvu/33

此页尚未校对


 照空稀逢息心侣獨禮竺乾公盧綸宿石甕寺詩殿有寒燈草有螢千林萬壑寂無聲烟凝積水龍蛇蟄露濕空山

 星漢明昏靄霧中悲世界曙霞光裏見王城𢌞瞻相好因垂淚苦海波濤何日平王建秋夜對雨石甕寺詩夜山秋

 雨滴空廊燈照堂前樹葉光對坐讀書終卷後自披衣被掃僧房

 寶雲寺馮志在縣東三十五里本名慶山寺武后建有緣

 閣複道而上德宗時攺縣志隋開皇中號靈巖唐㑹昌五

 年廢咸通六年再置名鷲嶺寺宋太平興國六年攺特國

 寺

 興唐寺縣志在東梁里歴代名畫記三門樓下吳畫神般

 若院楊廷光畫山水西院韓幹畫一行大師眞徐浩書讚

 太元觀兩京道里記武德二年置在驪山温泉宫畔開元

 二十七年以宮墻逼近失於肅敬乃令諌議大夫道士尹