Page:乾隆西安府志-33.djvu/44

此頁尚未校對


游巖宅高祖所幸第也唐堃厚記其地爲渭北勝境後以

兵燹惟存正光二年石刻元中綂初邑元帥楊子江請天

光白眞人主之重搆殿宇元末燬明重建增玉皇閣内有

神鐘形僅踰尺聲聞數里

雲寂寺馬志在縣北二十里樓底鎭貞觀十四年建

隋文帝廟通志在盩厔縣東南五十里唐天寶三載建

善勝寺賈志在縣治西宣化坊景龍二年建明永樂六年

重建

光耀寺賈志在縣東三里祁家寨唐刹宋太宗時改寶相