Page:乾隆西安府志-33.djvu/48

此页尚未校对


 普寧寺賈志在縣北三十里開元年僧銑建

 唐太宗廂醴泉縣志舊在縣東三十里宋開寶六年重建

 金天眷元年修明萬歴間知縣姚燭移建縣城南崇禎五

 年署縣范文光增建獻殿揮麈前錄太祖朝詔修先代帝

 王祠廟重定配享功臣唐太宗以長孫無忌房元齡杜如

 晦魏徵李靖配巳下醴泉

 肅宗廂賈志在縣北三十里翁仲猶存揮麈前錄肅宗以

 苗晉卿裴冕配

 瑶臺寺長安志在昭陵西

 廣濟寺賈志在縣東北二十里有唐刻石鼓經咒金大定

 三年修