Page:乾隆西安府志-33.djvu/55

此页尚未校对


 呂氏祠賈志在藍田縣北五里宋時舊阯明成化年改建

 仲春致祭後有芸閣寺已下藍田

 三呂祠賈志在縣西陜甘資政錄呂大忠大臨大鈞舊有

 祠歲久淪毁明成化十九年廵撫阮勤奏乞修治歲一祭

 永福寺長安志在縣西南三十五里

 崇仁寺長安志在縣東北四十里

 顯聖廟長安志在涇陽廣吉鄉巳下涇陽

 五齊廟長安志在會仙鄉

 白鹿廟長安志在瑞寧鄉

 法相寺馬志在縣東北三十里内有宋游師雄碑又有集

 賢書堂明弘治間涇陽茹通判起蹇知縣賢穆進士世傑