Page:乾隆西安府志-33.djvu/70

此页尚未校对


  自淸湫廟歩行二百九十餘里至山頂三淸池取水未

  及城三十里而甘𩆩應時四野霑足

 奏請

特加封號重修祠宇以答神庥䝉

恩加封昭靈普潤四字山神感沐懷柔數稔以來凡有禱祈

  聿昭丕應至于歷代封典故蹟詳通志郿縣不具錄

 龍王廟通志在南城外景泰元年建

本朝雍正元年

 雷神廟通志在城北萬歴四十五年

 二郞廟碑記在西關弘治二年建廟後有泉旱禱輙應嘉

 靖庚申鄉民徐溢等重建