Page:乾隆西安府志-33.djvu/74

此页尚未校对


 年修碑記祠内有金龍廟萬歴間神於黃河顯聖渡者獲

 安里人程學曾等議建廟宇王祥復于江南募善手塐像

 身負至秦

本朝康熙十年里人張維英修

 雷神廟縣志在城東十五里萬歴十五年建

 董子祠馬志在學宮後嘉靖二十一年侍郞趙廷錫建賈

 志

本朝康熙六年知縣黃家鼎重建

 杜子祠縣志在樊川嘉靖間都御史王藎廵按吉裳郭鏞

 段汝礪王鼎建祀唐工部杜甫以刑部主事張治道配

本朝康熙六年知縣黃家鼎重修