Page:乾隆西安府志-33.djvu/76

此页尚未校对


 正學祠縣志舊在正學書院明宏治間副使楊一淸建萬

 歴間督學許孚遠修

本朝順治九年督學田厥茂改建于府學尊經閣下康熙二

 年知府葉承祧移置關中書院祀宋二程子張子東以朱

 光庭等十四人西以吕大忠等十八人配

 七賢祠賈志在

文廟㦸門左祀宋張子吕大忠大防大鈞大臨范育蘇昞皆

 有繪像

 通眞太子廟馬志在安遠門東街祀唐張廵洪武十三年

 建

 四霜臺祠通志在安仁二坊萬歴年建祀廵按沈楠張憲