Page:乾隆西安府志-33.djvu/80

此頁尚未校對


 白馬寺賈志在興平縣東南十五里縣志嘉靖十三年建

 

 風王廟縣志在縣東南驪山風谷中歲旱風自谷岀爲百

 穀病嘉靖間知縣李裔芳屢禱獲應因增修正殿又旁立

 雨師殿春秋上戊與各壇廟同日致祭

 東嶽廟賈志在通遠門東隆慶元年建巳下高陵

 后土宫賈志在縣東關成化十一年修殿後有湫池禱雨

 禳疾者咸取焉賈志涇野嘗與門人講學改爲雲槐精舍

 馬志正德間重修

 吕文簡公祠賈志在縣北祀侍郞吕柟

 興國寺賈志在縣西門内縣志正綂元年僧守一建